vkpj.k&lafgrk

NRrhlx<+ ds 'kkldh; egkfo|ky; esa izos’k ysus okysfo|kfFkZ;ksa dks egkfo|ky; ds fu;eksa dk v{kj’k% ikyu djuk gksxkA budk ikyu udjus ij og 'kklu }kjk fu/kkZfjr n.MkRed dk;Zokgh dk Hkkxhnkjh gksxkA

1-   fo|kFkhZ 'kkyhuos’kHkw"kk esa egkfo|ky; esa vk;sxkA fdlh Hkh fLFkfr esa mldhos’kHkw"kk mRrstd ugha gksuk pkfg,A

2-   izR;sd fo|kFkhZ viuk iw.kZ/;ku v/;;u esa yxk;sxk] lkFk gh egkfo|ky; }kjk vk;ksftr ikB~;sRrj xfrfof/k;ksadks Hkh iwjk lg;ksx iznku djsxkA

3-   egkfo|ky; ifjlj esa og'kkyhu O;ogkj djsxk] vHknz O;ogkj vlalnh; Hkk"kk dk iz;ksx okyhxkyh&xykSp] ekjihV ;k vkXus; vL=ksa dk iz;ksx ugha djsxkA

4-   izR;sd fo|kFkhZ viusf’k{kdksa] vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa ls uezrk ,oa Hknzrk dk O;ogkj djsxkA

5-   egkfo|ky; ifjlj dks LoLNcuk;s j[kuk izR;sd fo|kFkhZ dk uSfrd drZO; gS] og ljy fuO;Zlu vkSj ferO;;h thoufuokZg djsxkA

6-   egkfo|ky; dh lhekvksa esafdlh Hkh izdkj ds eknd inkFkksZ dk lsou loZFkk oftZr jgsxkA

7-   egkfo|ky; esab/kj&m/kj Fkwduk] nhokyksa dks xank djuk ;k xanh ckrsa fy[kuk l[r euk gSAfo|kFkhZ vlekftd rFkk mijkf/kd xfrfof/k;ksa esa lafyIr ik;s tkus ij dBksjdk;Zokgh dh tk;sxhA

8-   fo|kFkhZ viuh ekaxks dkizn’kZu vkanksyu fgalk ;k vkrad QSykdj ugha djsxkA fo|kFkhZ vius vki dks nyxrjktuhfr ls nwj j[ksxk rFkk viuh ekaxksa dks euokus ds fy;s jktuhfrd nyksa]dk;ZdrkZvksa vFkok lekpkj i=ksa lgkjk ugha ysxkA

9-   egkfo|ky; ifjlj esaeksckbZy dk mi;ksx iw.kZ izfrcaf/kr jgsxkA